• 1 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 2 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 3 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 4 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 5 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
baner

Členský řád - TopRadio.cz

Členský řád - TopRadio.cz

Členský řád

pro členy projektu TopRadio.cz provozovaného spolkem XCenter.eu, o.s.

Datum verze: 1.12.2016, platí do vydání nových pravidel na www.xcenter.eu

I. Vznik a zánik členství

 1. Přihlášením členství (přihláškou) se člen zavazuje k dodržování tohoto členského řádu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí, nebo vypovězení členství a to zcela dle vlastního uvážení, zejména pokud dojde k porušení členského řádu členem, ale i bez udání důvodů – například při podezření z možného porušení pravidel.
 3. Po podání přihlášky (stačí elektronickou formou vyplněním webového formuláře) je jako projev vůle považováno složení registračního poplatku ve výši, která je uvedena v ceníku na stránkách projektu. Následně vzniknou členovi členská práva a povinnosti a vstupuje v platnost tento členský řád.
 4. Členství je možné pozastavit a to na dobu jednoho roku bez jakéhokoliv poplatku a to na základě žádosti člena (písemnou formou s podpisem člena - stačí sken odeslaný e-mailem). Členství bude následně pozastaveno od prvního dne měsíce následujícího po posledním vyfakturovaném měsíci (tedy po skončení platnosti členství za již vystavené období). Po roce je potřeba alespoň na jeden měsíc znovu zaktivovat (bezplatně) členství a následně je zde opět možnost pozastavení členství za stejných pravidel.
 5. Ukončení členství je možné ze strany člena provést pouze písemnou formou s podpisem člena (stačí sken odeslaný e-mailem). Členství bude následně ukončeno k poslednímu dni měsíce, za který byla již vystavena fakturace (ty po skončení platnosti členství za již vystavené období).
 6. Požádá-li člen o pozastavení, nebo ukončení členství v rámci již běžícího měsíce z poslední fakturace a to v 15tém a dalším dni v takovém měsíci, je členovi ještě vystaven následující měsíc a členství bude pozastaveno, nebo ukončeno po jeho platnosti. Důvodem jsou průtahy v rámci administrativního vyřízení s dodavateli třetích stran, zejména pokud jde o legislativní kroky, nebo o komunikaci s úřady. Pokud kterákoliv z třetích stran požaduje delší dobu k vyřízení, než 30 dní, je členství platné až do konce takovéto lhůty bez ohledu na přesný termín vyřízení. Je možné mezi spolkem a členem dohodnout i individuální podmínky pro zřízení, pozastavení, nebo ukončení členství. Takové podmínky ale musí být uvedeny písemnou formou, podepsány členem a následně předloženy členské radě k posouzení. V případě kladného vyřízení jsou takové podmínky platné po podpisu předsedy spolku na základě rozhodnutí členské rady.
 7. Pozastavení, nebo ukončení členství ze strany spolku je možné provést na základě rozhodnutí členské rady kdykoliv (s jednoměsíční lhůtou), zejména v případě, že by člen porušil tento členský řád. 
 8. Pozastavení, nebo ukončení členství bez udání důvodu není platné a to z obou stran.

II. Právní forma a hospodaření

 1. Práva a povinnosti a jiné právní formy členů a spolku Xcenter.eu, o.s. se neslučují – každý subjekt funguje nezávisle. Hospodaření člena v rámci projektu, se kterým člen do spolku vstoupil (rádia) si vede sám člen.

III. Členské příspěvky, poplatky

 1. Členové svými členskými příspěvky přispívají na provoz spolku a z jejich příspěvků jsou hrazeny zejména administrativní a jiné výdaje spolku dle rozhodnutí členské rady. Tato výše členských příspěvků odpovídá takové výši, v jakém rozsahu si člen zvolil typ členství + doplňkové služby, nebo rozšíření členských pravomocí dle volby člena. Měsíčně se účtuje základní (primární) členský příspěvek, který je neměnný a případně dále rozšiřující poplatky dle volby člena. Tyto rozšiřující prvky a jejich poplatky může člen měnit (objednávat a rušit) telefonicky, nebo e-mailem i v průběhu měsíce a jsou vždy účtovány za celý jeden (i započatý) měsíc. Veškeré členské poplatky jsou hrazeny na měsíc následující po měsíci, ve kterém byla vystavena fakturace.

IV. Členské povinnosti, sankce za nedodržování povinností

 1. Členové plně souhlasí se stanovami spolku XCenter.eu, o.s., s etickým kodexem a s kodexem Syndikátu novinářů ČR.
 2. Členové se zavazují chovat se v zájmu provozu a rozvoje spolku, pod kterým mají členství a jehož jsou součástí - nikdy nesmí vyvíjet jakoukoliv činnost, která by poškodila dobré jméno spolku, nebo mu způsobila jinou (i nehmotnou) škodu a to i po uplynutí členství. V případě tohoto porušení se zavazují uhradit smluvní pokutu 10 000Kč za každý takový případ a celou způsobenou škodu, pokud je hmotná.
 3. Fakturace členských příspěvků probíhá každý měsíc k prvnímu dni v měsíci a obsahuje členské příspěvky a jiné položky k fakturaci za členství na měsíc následující, případně dofakturaci poplatků z předchozího období. V případě, že by nebyla faktura vystavena včas, je dovoleno vystavit ji zpětně i později za scházející období. Taková faktura následně obsahuje všechny chybějící položky za celé takové období a to včetně měsíce následujícího. Mimořádnou fakturací jsou vystavené smluvní pokuty za nedodržování členského řádu, nebo za porušování Stanov či jiných úmluv. Standardní splatnost faktur je 14 dní. První pracovní den po splatnosti neuhrazené faktury má spolek právo vystavit smluvní pokutu v hodnotě 100Kč za každou neuhrazenou fakturu z předchozího období a to i za starší, stále neuhrazené faktury, které již jsou pokutovány v minulosti.
 4. V případě, že bude člen v prodlení s platbami déle, než tři (3) měsíce, může mu spolek členství pozastavit, aby mu nerostl dluh. Za tento úkon je vystavena smluvní pokuta 500Kč jednorázově a v případě, že člen bude chtít obnovit členství, je vystavena faktura na reaktivaci členství v hodnotě 500Kč. Pokud člen v pořádku uhradí všechny závazky během jednoho měsíce od pozastavení členství z tohoto důvodu, není mu reaktivace, ani  smluvní pokuta účtována.
 5. V případě, že bude člen v prodlení s platbami déle, než čtyři (4) měsíce, je mu členství ukončeno bez možnosti jeho obnovení a je účtována smluvní pokuta 5000Kč. Celá pohledávka je následně úročena úrokem z prodlení ve výši 5% za každý započatý den prodlení a to od splatnosti jednotlivých faktur (tedy zpětně za celé dlužné období). Dlužník a jeho spis je následně v rámci kapacitních možností předán smluvní inkasní agentuře k vymáhání. Ta pošle nejprve před žalobní upomínku, kdy má dlužník poslední možnost své závazky bez-sankčně uhradit během následujících 30ti dnů. Následně je podána žaloba, návrh Platebního příkazu k soudu a Návrh na zahájení soudní exekuce v případě neúspěchu platebního příkazu.
 6. V případě odkupu pohledávky inkasní společností přechází veškerá agenda a vše související (práva a povinnosti) na kupujícího, práva a povinnosti spolku zanikají ke dni úhrady kupní ceny za pohledávku.

V. Členská práva

 1. Členové mají právo přidat si k tomuto členskému řádu ještě vlastní, interní řád, který upřesňuje, nebo upravuje podmínky pro jejich konkrétní činnosti. Tento řád podléhá schválení členskou radou spolku a není povinný. Členský rada má právo i bez udání důvodu takový řád zamítnout (zejména pokud by poškozoval spolek, nebo jakkoliv zasáhl do myšlenky spolku, nebo stanov), je ale primární tyto úpravy podporovat, pokud nekolidují s obecným zájmem, nebo zájmem spolku. 
 2. Členové mají možnost využít všechna členská práva, která jim členství přináší a to v takovém rozsahu, který určuje členský tarif, který si zvolili. Dále mají možnost využít všechny členské výhody uvedené ve Stanovách spolku (jako řádný člen), zejména mají možnost být uvedeni jako novináři v registru novinářů obhospodařovaný spolkem a využívat výhod z toho plynoucích (zejména přístup na novinářské akce).

 

 Aktuální znění pravidel naleznete vždy na webu www.xcenter.eu, o.s.  Vždy je platná novější verze, pravidla starých verzí jsou nahrazena novými.

Copyright 2024. TOPRadio.cz Rights Reserved.


Facebook flicker